TRAŽIMO PROJEKT KOORDINATORA I ASISTENTA NA PROJEKTU

SRETNI SMO!

Ako ste planinar PD Konjuh, govorite engleski i imate tražene kvalifikacije koje smo naveli u ovom oglasu, pozivamo vas da se prijavite za projekt koordinatora ili asistenta na projektu “Jačanje pješačkog koridora u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine (E-CrossPass). Čekamo Vas!

INTERNI POZIV

za angažovanje lica po ugovoru o radu i djelu

Planinarsko društvo “Konjuh” Tuzla raspisuje interni poziv za angažovanje lica po ugovoru o
radu i ugovoru o djelu za obavljanje poslova na realizaciji projekta “Strengthening pedestrian
corridor in the cross-border area of Serbia and Bosnia and Herzegovina (E-CrossPass)”,
odnosno, “Jačanje pješačkog koridora u prekograničnom području Srbije i Bosne i
Hercegovine (E-CrossPass)”.
Projekat realizuje Turistička organizacija Užice u partnerstvu sa Planinarskim savezom
Srbije, Planinarskim društvom “Konjuh” Tuzla i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite
okolice Vlade Tuzlanskog kantona, a finansira Evropska unija u okviru programa
prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 u okviru Instrumenta za
pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacija za 2018. i 2019. godinu.
Za potrebe obavljanja poslova na realizaciji projekta E-CrossPass, Planinarsko društvo
“Konjuh” Tuzla raspisuje interni poziv za angažovanje lica na slijedećim pozicijama:
1. Koordinator projekta (Project coordinator), ugovor o radu i
2. Administrativni saradnik (Administrative officer), ugovor o djelu
Navedene pozicije podrazumijevaju slijedeće poslove:
1. KOORDINATOR PROJEKTA (PROJECT COORDINATOR)
Opis posla:
a) odgovoran za realizaciju svih projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini na
uspostavljanju pješačkog koridora u prekograničnom području Srbije i Bosne i
Hercegovine;
b) zadužen za koordinaciju i saradnju sa projektnim partnerima, zainteresovanim
stranama i korisnicima projektnih rezultata;
c) prati realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenja projektnih rezultata u skladu sa
vremenskim okvirom projekta;
d) upravlja budžetom projekta;
e) učestvuje u pripremi periodičnog i finalnog narativnog izvještaja projekta;
f) kontroliše periodične i finalni finansijski izvještaj projekta;

PLANINARSKO DRUŠTVO “KONJUH” Tuzla
Adresa: Ul.Patriotske lige broJ 4, 75000 Tuzla
Identifikacijski br. 4209465550008
Žiroračun: ProCredit Bank 1940044273100162

g) upravlja rizicima i delegira projektne zadatke članovima projektnog tima u Bosni i
Hercegovini;
h) obavlja i ostale poslove prema ukazanoj potrebi u cilju uspješne i blagovremene
realizacije projekta.
Period angažovanja: 1. februar 2023 – 31. januara 2025 (24 meseca)
Vrsta Ugovora: Ugovor o radu
Procenat angažovanja: 80% od punog radnog vremena u navedenom periodu.
2. ADMINISTRATIVNI SARADNIK (ADMINISTRATIVE OFFICER)
Opis posla:
a) pruža podršku realizaciji svih projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, kao i
svim zajedničkim aktivnostima na uspostavljanju pješačkog koridora u
prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine;
b) zadužen je za međusobnu komunikaciju između partnera, saradnika i trećih lica,
kao i redovnu komunikaciju sa učesnicima projekta;
c) zadužen za pripremu i realizaciju projektnih događaja;
d) pomaže u praćenju realizacije budžeta, monitoringu i internoj evaluaciji,
narativnom i finansijskom izvještavanju projekta;
e) arhivira projektnu dokumentaciju;
f) obavlja i ostale poslove prema ukazanoj potrebi u cilju uspješne i blagovremene
realizacije projekta.
Period angažovanja: 1. februar 2023 – 31. januara 2025 (24 meseca)
Vrsta Ugovora: Ugovor o djelu
Procenat angažovanja: 50% od punog radnog vremena u navedenom periodu.
U skladu sa pravilima sprovođenja projekata u okviru programa prekogranične saradnje koji
finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, Sektora za
ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, angažovana lica biće odogovorna
menadžeru projekta iz Turističke organizacije Užice.
USLOVI ANGAŽOVANJA ZA OBJE POZICIJE
Sva lica zainteresovana da se prijave moraju posjedovati slijedeće kvalifikacije i iskustvo:
● Kvalifikacije i vještine
– minimun V stepen stručne spreme
– minimum tri godine relevantnog profesionalnog iskustva
– dobre komunikacione veštine
– poznavanje rada na računaru
– odlično znanje engleskog jezika
● Posebno profesionalno iskustvo
– iskustvo u najmanje jednom projektu koji je finansiran iz EU ili drugih domaćih
ili stranih donatorskih fondova
– iskustvo u uspostavljanju pješačkih i planinarskih staza i koridora
– poznavanje finansijskog upravljanja i administracije donatorskih projekata

PLANINARSKO DRUŠTVO “KONJUH” Tuzla
Adresa: Ul.Patriotske lige broJ 4, 75000 Tuzla
Identifikacijski br. 4209465550008
Žiroračun: ProCredit Bank 1940044273100162
Prijava sa sastoji od biografije kandidata i propratnog pisma.
Prijave se podnose iskljucivo putem elektronske pošte Planinarskog društva “Konjuh” Tuzla,
na email adresu pdkonjuh1951@gmail.com sa naznakom u predmetu emaila: Prijava na javni
poziv za poziciju (naglasiti za koju poziciju se konkuriše).
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objavljivanja na internet strani Planinarskog
društva “Konjuh” Tuzla (https://pdkonjuh.ba/).
Blagovremenim će se smatrati prijave koje stignu do posljednjeg dana navedenog roka,
odnosno, do 27. januara 2023. godine u 12:00 sati.
Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove.
U Tuzli, 19. januara 2023. godine

Text javnog oglasa možete preuzeti OVDJE

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: