TRAŽIMO PROJEKT KOORDINATORA I ASISTENTA NA PROJEKTU

Na osnovu Statuta Planinarskog društva „Konjuh“ Tuzla, Upravni odbor društva na
osnovu Odluke od 27.01.2023. godine, objavljuje:

INTERNI OGLAS/KONKURS
za angažovanje lica po ugovoru o djelu

Interni oglas/konkurs se raspisuje za angažovanje lica po ugovoru o djelu za obavljanje
poslova na realizaciji projekta „Jačanje pješačkog koridora u prekograničnom području Srbije i Bosne
i Hercegovine (E-CrossPass)“.
Projekat realizuje Turistička organizacija Užice u partnerstvu sa Planinarskim Savezom
Srbije, Planinarskim društvom „Konjuh“ Tuzla i Ministarstvom prostornog uređenja i
zaštite okolice Vlade Tuzlanskog kantona, a finansira Evropska Unija u okviru programa
prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 u okviru Instrumenta za
pretpristupnu pomoć (IPA-II), alokacija za 2018. i 2019.godinu.
Raspisuje se konkurs za angažovanje lica na slijedećim pozicijama:
1. Koordinator na projektu „Jačanje pješačkog koridora u prekograničnom području Srbije
i Bosne i Hercegovine (E-CrossPass)“, VSS ili SSS radnik 1 (jedan) izvršilac, na
određeno vrijeme, sa 80% od punog radnog vremena, po ugovoru o djelu;
2. Administrativni saradnik na projektu „Jačanje pješačkog koridora u prekograničnom
području Srbije i Bosne i Hercegovine (E-CrossPass)“, VSS ili SSS radnik 1 (jedan)
izvršilac, na određeno vrijeme, sa 50% od punog radnog vremena, po ugovoru o
djelu.
Navedene pozicije podrazumijevaju slijedeće aktivnosti:
1. Koordinator na projektu
 Opis poslova:
 odgovoran za realizaciju svih projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini
na uspostavljanju pješačkog koridora u prekograničnom području Srbije i
Bosne i Hercegovine;
 zadužen za koordinaciju i saradnju sa projektnim partnerima,
zainteresovanim stranama i korisnicima projektnih rezultata;
 prati realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenja projektnih rezultata u
skladu sa vremenskim okvirom projekta;
 upravlja budžetom projekta;
 učestvuje u pripremi periodičnog i finalnog narativnog izvještaja projekta;
 kontroliše periodične i finalni finansijski izvještaj projekta;
 upravlja rizicima i delegira projektne zadatke članovima projektnog tima u
Bosni i Hercegovini;
 obavlja i ostale poslove prema ukazanoj potrebi u cilju uspješne i
blagovremene realizacije projekta.

stranica 2 od 3

 Period angažovanja: 01.02.2023. – 31.01.2025. (24 mjeseca)
 Vrsta ugovora: ugovor o djelu
 Procenat angažovanja: 80% od punog radnog vremena u navedenom periodu.
2. Administrativni saradnik na projektu
 Opis poslova:
 pruža podršku realizaciji svih projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini,
kao i svim zajedničkim aktivnostima na uspostavljanju pješačkog koridora
u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine;
 zadužen je za međusobnu komunikaciju između partnera, saradnika i
trećih lica, kao i redovnu komunikaciju sa učesnicima projekta;
 zadužen za pripremu i realizaciju projektnih događaja;
 pomaže u praćenju realizacije budžeta, monitoringu i internoj evaluaciji,
narativnom i finansijskom izvještavanju projekta;
 arhivira projektnu dokumentaciju;
 obavlja i ostale poslove prema ukazanoj potrebi u cilju uspješne i
blagovremene realizacije projekta.
 Period angažovanja: 01.02.2023. – 31.01.2025. (24 mjeseca)
 Vrsta ugovora: ugovor o djelu
 Procenat angažovanja: 50% od punog radnog vremena u navedenom periodu.
U skladu sa pravilima sprovođenja projekata u okviru programa prekogranične saradnje
koji finansira Evropska Unija preko Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije,
Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, angažovana lica biće
odogovorna menadžeru projekta iz Turističke organizacije Užice.
Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove (za obje pozicije):
 državljanin Bosne i Hercegovine;
 VSS ili SSS;
 iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i
sljedeće posebne uslove:
 da je član Planinarskog društva „Konjuh“ Tuzla ili da posjeduje relevantno
planinarsko iskustvo;
 aktivno znanje engleskog jezika,
 poznavanje rada na računaru.
Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu, kontakt telefon,
e-mail i motivaciono pismo.

stranica 3 od 3
Nakon okončanja konkursne procedure konkursna Komisija će kandidate koji
zadovoljavaju uslove putem e-maila ili pismeno obavijestiti o datumu obavljanja
intervjua.
Prijave sa biografijom se podnose putem:
 elektronske pošte Planinarskog društva „Konjuh” Tuzla, na e-mail adresu:
pdkonjuh1951@gmail.com sa naznakom u predmetu e-maila:
„Prijava na interni oglas/konkurs – za poziciju (naglasiti za koju poziciju se
konkuriše)“.
Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 29.01.2023 do 15:00 sati. Oglas je objavljen na
internet stranici Planinarskog društva „Konjuh” Tuzla (www.pdkonjuh.ba).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

U Tuzli, 27.01.2023. godine

Predsjednica društva


Nedreta Ljubić

Leave a Reply

%d bloggers like this: